Aanbieders kunnen altijd alle bijkomende kosten bij de geadverteerde prijs vermelden.

Deze stelling is gesloten

 

13 reacties

Contactpersonen

  •  
  • Winnie
    van Heesch
 
Sorteer op: Oudste Nieuwste
 
 
 
Winnie van Heesch 14:05|20 januari 2016
Contactpersoon

Wie een product of dienst aanbiedt moet in de prijs alle vaste kosten vermelden waar een consument niet omheen kan. Dit noemen we de vaste onvermijdbare kosten. Nu horen we wel eens dat aanbieders niet al die kosten in de prijs kúnnen opnemen. Bijvoorbeeld omdat een andere partij die bijkomende kosten bepaalt. Of omdat ze slechts bemiddelen en geen invloed hebben op de prijsweergave. Wat vindt u? Kunnen er goede redenen zijn om vaste onvermijdbare kosten niet in de prijs te vermelden? Voor welke producten, diensten of aanbieders geldt dat dan? Of is er nooit een goede reden voor sluipkosten?

 
 
 
 
Ron Dekkers 09:49|21 januari 2016

Ik ben voor optimale transparantie in kosten. Als bemiddelaar kan je uiteraard wel verwijzen naar de kosten van de leverancier, die ze vervolgens in de (door te sturen) offerte op zou moeten nemen. Laat bedrijven dus gewoon duidelijk aangeven wat het product uiteindelijk kost, met desgewenst apart een onderbouwing van de opbouw. En laten we gelijk ophouden met keukenaabieders die standaard circa 40 tot 50% korting kunnen geven.

 
 
 
 
@Ron Dekkers
Han Schneider 14:21|23 januari 2016

Ik heb op 22 juni 2015 het ondergaande standpunt ingenomen bij mijn verhuurder. Tot op heden heb ik daar geen relevante reactie op gehad. De namen van de verhuurder en medewerkers heb ik vervangen door xx. Krijg ik hier wel een reactie?

Mijn heren,

Vol verwachting klopte ons hart. Na het zeer kordate antwoord van dhr. xx: “Wij hebben uw brief voor kennisgeving aangenomen”, komt er plotseling nog een antwoord binnen. Niet van de minste onder de uwen. Een antwoord van de projectleider warmtewet, dhr.xx in hoogsteigen persoon. Er wordt grof geschut in werking gesteld!

Maar wat een deceptie!
Om te beginnen bij zijn slotwoord: Opzienbarend is zijn conclusie: “Conform de Warmte Wet heeft een bewoner geen recht op inzicht in de opbouw van de prijzen.” Zonder ook maar één woord uit de Warmtewet te citeren om deze boude bewering te onderbouwen.
Het deed ons denken aan een geschiedenisles over ondernemers en arbeiders en onderdrukking, waarin de leraar een naar zijn zeggen historisch voorbeeld gaf: Een industrieel zat een dikke sigaar te roken en een wijntje te drinken met een pastoor en op een bepaald moment zei de ondernemer tegen de eerwaarde “houd u ze maar dom, dan houd ik ze wel arm.” Het lijkt er op dat dezelfde tijden wederkeren. Een woordvoerder van Woningstichting xx zegt zonder blikken of blozen “Conform de Warmte Wet heeft een bewoner geen recht op inzicht in de opbouw van de prijzen.” M.a.w. houd ze maar dom. Maar….

Wat zegt de Warmtewet dien aangaande?
Artikel 2
2. Een leverancier verstrekt de verbruikers aangesloten op zijn warmtenet ten minste eenmaal per jaar een volledige en voldoende gespecificeerde nota met betrekking tot de door hem geleverde diensten.
Artikel 3
3. Op een overeenkomst tot levering van warmte is Nederlands recht van toepassing. Elk andersluidend beding is nietig.
Artikel 3.3 geeft tevens antwoord op de stellingname dat: xx de verplichting zich te houden aan de nieuwe Warmte Wet van 1 januari 2014

Indien dhr. xx zich had gehouden aan de stelregel: Dat ieder Nederlander geacht wordt de wet te kennen, zou hij hebben geweten dat het Nederlands recht is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Want:
een overeenkomst tussen verhuurder en huurder zal in eerste instantie moeten voldoen aan de Warmtewet, maar zal óók moeten voldoen aan het BW.
(Citaat uit een mail van Mr. xx

En Artikel 12a van de Warmtewet geeft duidelijk aan dat de door ons gevraagde gegevens openbaar zijn! Zoals hierna beschreven in 12a.2:
2. De vergunninghouder publiceert een jaarrekening en een jaarverslag. Het jaarverslag bevat betrouwbare en op een inzichtelijke wijze vorm gegeven informatie over de door de vergunninghouder bij verbruikers in rekening gebrachte prijs en omtrent de integrale kosten en opbrengsten die verband houden met de levering van warmte. De in het jaarverslag opgenomen informatie is voorzien van een accountantsverklaring.
Dus dhr. xx handelt duidelijk zoals wordt gesteld in:
Artikel 193c van het Burgerlijkwetboek:
1. Een handelspraktijk is misleidend indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene presentatie van de informatie
Artikel 193d
o 1. Een handelspraktijk is bovendien misleidend indien er sprake is van een misleidende omissie.
o 2. Een misleidende omissie is iedere handelspraktijk waarbij essentiële informatie welke de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, wordt weggelaten, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen.
• Artikel 193g
De volgende handelspraktijken zijn onder alle omstandigheden misleidend:
o a. beweren aan een gedragscode gebonden te zijn en daarnaar te handelen, wanneer dit niet het geval is;

Deze artikelen zijn daar duidelijk over!
Nu kunnen wij ons voorstellen dat alle heren het aan bovenstaande kennis ontbreekt, maar men zou toch minstens kennis moeten hebben van de Handreiking 2.0 van Aedes!
Waarin:
De duidelijkheid dat levering van warmte vanuit de corporatie door de overheid wordt gezien als levering vanuit de rol als leverancier en niet als verhuurder. Hierdoor is de huurwetgeving hierop niet van toepassing, dus in beginsel ook niet de huurcommissie.
En onder artikel 3
• 3.3 Eisen die worden gesteld aan de leverancier
Eenmaal per jaar moet de leverancier een volledige en voldoende gespecificeerde nota verstrekken met betrekking tot de door hem geleverde diensten.

En als u mijnheer xx 4.1 Van kostentoerekening naar tarief heeft gelezen zou u weten dat:
• Tot 2014 werden de kosten van een gemeenschappelijke installatie verrekend via de servicekosten. De huurders betalen op die manier de kosten van het gas voor de ketel, de elektriciteit voor de pompen en de eventuele kosten voor de verdeelmeters en het aflezen daarvan. Door de invoering van de Warmtewet verandert dit principieel. De huurder gaat een tarief betalen: een bedrag voor vastrecht en een bedrag voor het variabele deel van zijn energiegebruik. Het variabele deel wordt, net als bij stadsverwarming, afgerekend in Gigajoules.
• NB In de oude situatie onder de servicekosten was het mogelijk een opslag te hanteren voor administratiekosten. Deze opslag is nu alleen nog voorbehouden aan de servicekosten voor de gemeenschappelijke ruimten. De administratiekosten voor de levering van warmte worden geacht onderdeel te zijn van het tarief.
Hetgeen betekent dat alleen de Verbruikskosten zoals op de Afrekening in Gigajoules worden afgerekend en niet ook het leidingverlies! Dat is immers voor iedereen een vast bedrag van € 113,08
Terwijl de administratiekosten feitelijk onderdeel moeten uitmaken van het Vastrecht dat door xx op € 200 is gesteld.
• Daarbij geeft Aedes de volgende Overweging: In het belang van de huurders is het transparant communiceren van de afrekening erg belangrijk. Dit pleit ervoor, ondanks de niet aansluitende regelgeving, voor heel 2014 de interpretatie in bovenstaand schema te hanteren. In ieder geval als de afrekening gelijk loopt met het kalenderjaar.
In dat schema, dat u vindt in de Handreiking, staan meer zaken die in overweging genomen zouden moeten worden.
Zoals Kosten warmtelevering gemeenschappelijke gedeelten en Kosten gebruik en aflezing warmtemeters en verbruiksmeters gemeenschappelijke gedeelten.
U mijnheerxx geeft in uw antwoord aan dat xx de verplichting heeft zich te houden aan de nieuwe Warmte Wet van 1 januari 2014. Hierin is o.a. bepaald dat het ACM jaarlijks de maximale tarieven vaststelt. De tarieven die xx voor 2014 heeft vastgesteld blijven hier onder en deze zijn conform de Warmte Wet (in oktober 2014) bekend gemaakt aan alle bewoners die onder de Warmte Wet vallen. Bij deze tarieven is voor alle situaties een voorbeeld berekening toegevoegd.
En daar stellen wij dus de nodige vraagtekens bij!
Mocht u nog niet overtuigd zijn van de juistheid van onze stellingname dan wijzen wij u op het”

• Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie
• [Treedt in werking per 01-07-2015]
Waarin:
• § 1. Begripsbepalingen
• In dit besluit wordt verstaan onder:
o warmtemeter: meter als bedoeld in bijlage MI-004 van de richtlijn meetinstrumenten.

• § 2. Factuur
• Artikel 3
o 1. Een energieleverancier of een leverancier van brandstof stelt de factuur op in duidelijke en begrijpelijke taal.
o 2. Op verzoek van een afnemer verstrekt een energieleverancier of een leverancier van brandstof nadere uitleg over de totstandkoming van de factuur .

• Artikel 4
o 1. Een factuur van een energieleverancier bevat:
 a. de periode waarop de factuur betrekking heeft;
 b. de totale hoeveelheid afgenomen energie in de betreffende periode;
 c. de totale kosten voor de afgenomen energie in de betreffende periode;
 d. de verbruiksafhankelijke kosten voor de afgenomen energie in de betreffende periode;
 e. de verbruiksonafhankelijke kosten voor de afname van energie in de betreffende periode;
 f. in voorkomend geval de totale hoeveelheid door een eindafnemer aan het net geleverde energie in de betreffende periode;
 g. in voorkomend geval de overeengekomen prijs voor de aan het net geleverde energie in de betreffende periode;
 h. in voorkomend geval de netto hoeveelheid door een eindafnemer verbruikte energie in de betreffende periode;
 i. in voorkomend geval de kosten voor de netto hoeveelheid afgenomen energie in de betreffende periode.

En wat betreft de term Energieleverancier herhalen wij maar dat Aedes schrijft in de Handreiking 2.0 dat:
De duidelijkheid dat levering van warmte vanuit de corporatie door de overheid wordt gezien als levering vanuit de rol als leverancier en niet als verhuurder. Hierdoor is de huurwetgeving hierop niet van toepassing, dus in beginsel ook niet de huurcommissie.

Wij willen het echter niet gecompliceerder maken dan het al is en herhalen onze vragen:
1. Blijft u desondanks op uw standpunt staan dat er geen nieuwe facturen worden uitgeschreven voor de warmtelevering over 2014?
2. Gaat u wel aan xx opdracht geven om de facturen voor de warmtelevering over 2015 en volgende jaren aan te passen aan het Burgerlijk Wetboek, Boek 6 de artikelen 193 d en e die u aantreft in de bijlage? En dus overeenkomstig het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie, de bewoners een factuur zenden?

3. Indien xx op het standpunt, van nu geen nieuwe facturen, blijft staan, is xx dan wel bereid aan ons, en de verschillende Bewonerscommissies de verlangde gegevens en zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek, Boek 6 de artikelen 193 d en e, over de stookperiode 2014 te verstrekken?

En mocht u, mijnheer xx, net als de heer xx van mening zijn dat we maar naar de Huurcommissie of Geschillencommissie moeten stappen, willen wij u wijzen op weer de Handreiking 2.0 waarin:
• “Aedes heeft besloten om in overleg met de Woonbond te komen tot een branche-geschillencommissie. De BGC kan dan voor alle geschillen rond warmtelevering voor corporaties dienen, ook voor geschillen bij energie BV’s van corporaties.”

Wij zijn echter van mening dat uitwisseling van de standpunten moet kunnen leiden tot overeenstemming.

Met vriendelijke groet,

Als antwoord op door Ron Dekkers

 
 
 
 
 
@Han Schneider
Winnie van Heesch 17:57|26 januari 2016
Contactpersoon

Beste Han, heel vervelend dat de verhuurder geen bevredigende reactie heeft gegeven op dit verzoek. Als warmteleverancier moet hij op de jaarafrekening duidelijk aangeven waarvoor je betaalt. Op de website van ACM vind je meer informatie over de kosten die hij in rekening mag brengen:
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/loket/afnemers-van-energie/warmte/welke-kosten-mag-de-warmteleverancier-bij-mij-in-rekening-brengen/
Daarnaast staat op de ACM website informatie over wat je kan doen als je er niet uitkomt met de warmteleverancier:
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/loket/afnemers-van-energie/warmte/veelgestelde-vragen-over-de-jaarafrekening/
Op dit platform vragen we mensen om mee te denken over duidelijke tarieven en voorwaarden vóór de aanschaf van een product of dienst. Dus vóórdat een consument een overeenkomst aangaat. Mocht je toch nog vragen hebben over de factuur en de warmtewet, dan wil ik je vragen die te stellen bij ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM: www.consuwijzer.nl

Als antwoord op door Han Schneider

 
 
 
 
 
Winnie van Heesch 11:39|21 januari 2016
Contactpersoon

Beste Ron,
Dank voor je reactie! Heb je ervaring met sluipkosten, die pas in de loop van de bestelling bij de prijs worden opgeteld? En zo ja, om welke producten of diensten ging het?

 
 
 
 
Wolfgang Y 21:13|24 januari 2016

Dit soort prijsversluiering is ongetwijfeld een van de meest voorkomende misleidende handelspraktijken die er zijn en ook een van de meest schadelijke omdat prijs vaak allesbepalend is en de minimale prijs waarvoor een enkele consument het product kan meenemen of de dienst kan afnemen vaak het resultaat is van een zeer eenvoudige optelsom die prima door de handelaar kan worden verricht. Maar handelaren houden nou eenmaal van hun concurrentievervalsende "lokprijzen". Denk aan: een maand huur als bemiddelingscourtage bij huurwoningen, die vaak niet of in algemene voorwaarden of in zeer kleine lettertjes ergens weggemoffeld is, en in de meeste gevallen überhaupt niet bij de particuliere huurder in rekening gebracht mogen worden. Verplichte "kosten rijklaarmaken" van auto's die niet in de vanaf-prijs worden meegeteld die in reclames wordt gebezigd, waardoor de auto dus niet voor de aangeprezen prijs kan worden meegenomen. Thuiskopieheffing die niet is opgeteld bij de prijzen in reclamefolders. Aanschaf van (concert)tickets die vaak worden aangeprezen tegen een aantrekkelijke prijs en in de loop van het bestelproces komen daar allerlei niet te ontwijken "servicekosten" bij. De ergste sector wat dat betreft is misschien nog wel de reisbranche. Met name pakketreizen waar groot geadverteerd wordt met 'vanaf-prijzen': pas na doorklikken komt de aap uit de mouw, want vervolgens komt daar in strijd met de jurisprudentie van het HvJ nog bij: de toeristenbelasting, servicekosten, en met name de boekingskosten etc.: "Let op: bij iedere boeking komen er € 27,50 reserveringskosten en € 2,50 calamiteitenfonds kosten bij." (voorbeeld afkomstig van Husk.nl van een reis die vanaf €99,- wordt aangeboden en daardoor dus een derde duurder is geworden dan waarmee geadverteerd wordt). Hierdoor is de reis dus uiteindelijk niet vanaf het aangegeven bedrag van de 'vanaf-prijs' te verkrijgen.
Denk ook aan verplichte betaalde garderobes, verplichte bijkomende verzekeringenkosten bij vrijetijdsbesteding (paintball etc.), vaste percentages fooi in de horeca die telkens in rekening gebracht worden op de bon. Of aanbiedingen voor mobieletelefoon + abonnement waar met €0,- geadverteerd wordt. Of met een prijs per maand die slechts gedurende beperkt aantal maanden vanaf het begin geldt (dat laatste wordt dan in (veel) kleinere lettertypen vermeld of helemaal niet).

 
 
 
 
 
@Wolfgang Y
Winnie van Heesch 15:36|25 januari 2016
Contactpersoon

Beste Wolfgang, dank voor je signalen. Je noemt een heel aantal voorbeelden van sectoren waar onduidelijke prijzen voorkomen. In een aantal van die sectoren heeft ACM de afgelopen jaren ook al actie ondernomen zoals in de huurbemiddelingsbranche. Ook hebben we spelregels gepubliceerd over duidelijke prijzen in de reisbranche. En opgetreden tegen bedrijven die zich niet aan die spelregels hielden. Signalen over deze sectoren blijven natuurlijk welkom. En over andere sectoren ook!

Als antwoord op door Wolfgang Y

 
 
 
 
Jan Lont 16:33|29 januari 2016

Ik denk dat hierin leidend moet zijn of kosten te vermijden zijn. Als je niet kunt bedanken voor kosten, zou het fair zijn deze aan te kondigen of in de prijs op te nemen. Het is aan aanbieders of ze zich in de markt zetten met een lage prijs waarbij alle service optioneel is, of een all-in prijs bieden.

 
 
 
 
 
Winnie van Heesch 10:10|01 februari 2016
Contactpersoon

Beste Jan, dit zijn inderdaad de uitgangspunten die ACM onderschrijft. We hanteren deze uitgangspunten bijvoorbeeld bij de prijzen in de reisbranche . Wel zien we dat de opvattingen over wat "optioneel" is onder consumenten kunnen verschillen. Zo zal een gezin dat met jonge kinderen naar Tenerife vliegt de kosten voor het boeken van naast elkaar gelegen stoelen misschien als "onvermijdbaar" beschouwen, terwijl het voor een vriendengroepje op weg naar Londen meer "leuk meegenomen" is. Hoe kunnen aanbieders volgens jou in die gevallen duidelijkheid bieden?

 
 
 
 
@Winnie van Heesch
Jan Lont 12:41|01 februari 2016

Het lijkt me in ieder geval goed als bijkomende kosten buiten het boekingsproces om zijn in te zien (niet al te ver weggestopt). Daarnaast helpt het als dit soort keuzes zo snel mogelijk aan bod komen bij het boeken, dus niet als je al drie keer op bevestigen hebt moeten drukken. Onder die voorwaarden zul je niet snel van misleiding kunnen spreken, ook al zijn ze in de reisbranche goed in het premiumficeren van normale service.
Verder mag je van consumenten best verwachten te protesteren tegen extreme extra kosten, zoals bij deze afbeelding op Facebook: https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xfl1/v/t1.0-9/12651044_1038361372877291_21826242343304375_n.jpg?oh=9860010d616c3166307c052813b8638d&oe=572E2D9A

Als antwoord op door Winnie van Heesch

 
 
 
 
 
Winnie van Heesch 12:54|01 februari 2016
Contactpersoon

Beste Jan, dank voor je input. Je voorbeeld is inderdaad extreem, en hopelijk een fout"je". Mag hopen dat de persoon in kwestie het boekingsproces heeft afgebroken!

 
 
 
 
Alexander van Dijl 10:29|19 februari 2016
VraagAlex

Volledig mee eens!

Laatst ging ik een vakantie boeken bij een reisbureau met "laagste prijs garantie" en kwam ik er achter dat met de "extra kosten" die inderdaad verplicht en onvermijdelijk waren, de prijs hoger was dan bij een concurrent.

Omdat het "extra kosten" waren kon ik mij echter niet eens beroepen op de laagste prijs garantie.

Alle kosten benoemen is eenvoudig en snel te doen. Laten wij dit dan ook vooral snel gaan verplichten, en overeenkomsten ontbinden wanneer kosten niet volledig duidelijk waren.

 
 
 
 
 
Winnie van Heesch 11:22|19 februari 2016
Contactpersoon

Beste Alexander,
Die verplichting om prijzen duidelijk te vermelden is er al. En de reisbranche zelf heeft in de Reclamecode Reisaanbiedingen vastgelegd dat prijzen duidelijk zijn als de vaste onvermijdbare kosten erin opgenomen zijn. En als de variabele onvermijdbare kosten bij de prijs vermeld staan. Ik hoop dat je uiteindelijk alsnog voor de laagste prijs hebt kunnen boeken.

 
 
 

U kunt niet meer reageren