Om in de wereldtop op telecomgebied te blijven horen, moet er in Nederland fors geïnvesteerd worden in de sector.

Deze stelling is gesloten

 

19 reacties

Contactpersonen

  • Marga
    Buys
  • Joos
    Francke
 
Sorteer op: Oudste Nieuwste
 
 
 
Joos Francke 19:41|04 februari 2014
Contactpersoon

Nederland staat nu hoog in internationale lijstjes op telecomgebied. De vraag is of er in Nederland geïnvesteerd moet blijven worden in de telecomsector om in de wereldtop te blijven. Zo ja, waarin moet dan geïnvesteerd worden? Gaat het dan om investeringen in de infrastructuur, nieuwe technieken of juist om investeringen in nieuwe internetdiensten? Welke rol zie je voor ACM om belemmeringen om te investeren weg te nemen?

We zijn benieuwd naar jouw reactie!

 
 
 
 
Erik Compter 11:36|05 februari 2014
Telecompaper

De fusie tussen Ziggo en UPC zorgt voor stilstand in investeringen. Beide bedrijven zullen de komende jaren tijd, geld en energie steken in de fusie. Het netwerk en de diensten hebben minder prioriteit. KPN reageert onmiddellijk door de FTTH-investeringen terug te schroeven.

 
 
 
 
Michiel van Dijk 16:55|05 februari 2014
ACM directie TVP

Dank je voor je reactie, Erik. Ik zie dat je het ook met Chris Fonteijn hebt besproken in de chat. Kan je nader toelichten welke investeringen de komende tijd nodig zijn, en heb je ideeen over hoe ACM eventuele belemmeringen weg kan nemen?

 
 
 
 
Feyo Sickinghe 19:37|05 februari 2014
Bird & Bird

Vanuit de investment community (Acquisition International) kreeg ik de volgende input binnen:

"The Netherlands represents a country which is under the watchful eye of global investors as it is on track to a phenomenal recovery. Due to it being one of the most wired countries in the world, the Netherlands is charming foreign investors at a colossal rate, thus resulting in it being one of the largest recipients of FDI in the world. Therefore, with this perpetual inflow of investment, the Netherlands is forecasted to return to a positive growth in 2014.
It is unsurprising that the Netherlands is set to excel this year; with it being home to Europe’s largest and most important seaport, it offers a superior logistics and technology infrastructure. Alongside this, it is host to one of the prime geostrategic locations in the world; therefore the combination of a strong investment market as well as the appeal of a competitive fiscal climate, the Netherlands is proving to be a dominant market to invest in.
With the Netherlands being a global player in today’s economy, it has a wide range of investment opportunities available. Yet any country is a risk to invest in; however with high risk comes high return. This feature looks to examine the current plans Holland has in place to resolve any challenges faced as well as how it seeks to maintain growth."

Ik zou denken dat dit een wel erg rooskleurige voorstelling van zaken is....

 
 
 
 
 
@Feyo Sickinghe
Joos Francke 16:57|06 februari 2014
Contactpersoon

Feyo, vind je het beeld voor wat betreft investringen in de telecomsector ook te rooskleurig?

Als antwoord op door Feyo Sickinghe

 
 
 
 
Paul de Bijl 17:26|06 februari 2014
Radicand Economics | Lexonomics | WHU Otto Beisheim School of Management (Duitsland)

Vanuit een breder perspectief (breder dan aandachtsvelden van de ACM) heeft NL baat bij investeringen in:
1. infrastructuur (snelle vaste en mobiele netwerken voor iedereen -- consument, start-up, MKB etc.)
2. onderwijs (ICT-skills, analytische skills, creativiteit, design) -- om deze infrastructuur maximaal te benutten voor ondernemerschap, lokaal initiatief, maatschappelijke activiteiten, ICT-toepassing t.b.v. energievoorziening, enzovoorts.

Ik richt me hier alleen op infrastructuur (of we voldoende investeren in onderwijs is een andere vraag.., die past minder op dit forum). Wanneer we daarin voorop blijven lopen, en ons onderwijs is op orde, dan komen de start-ups, e-commerce, diensten, etc. vanzelf op gang. (NB: voorzover dat laatste te weinig gebeurt: daar kan de overheid moeilijk op sturen zonder particuliere initiatieven te verstoren en zo nieuwe inefficiënties te introduceren.)

Wat zijn de belemmeringen m.b.t. investeringen in infrastructuur? Kernpunt is dat er grote schaaleffecten zijn, met tendens naar 'natuurlijk monopolie'. Er is daarom minder concurrentie (tussen infrastructuur-operators) dan in 'reguliere' markten. Daarbovenop doen operators hun best om, via horizontale differentiatie, hun eigen herkenbaarheid en zo de marges te vergroten: 'escaping the commodity trap' (zie de discussie over netneutraliteit). Dat behoren ze ook te doen -- het zijn ten slotte ondernemingen -- maar het heeft als nadeel dat het de concurrentie-intensiteit verder kan verminderen. Deze marktimperfecties roepen namelijk de beleidsvraag op, wanneer we investeringen in infrastructuur aan de markt overlaten, of deze het licht van een ambitie voor NL niet te langzaam verlopen. Ik heb daar niet direct een antwoord op, maar voor bepaalde delen van het land kan ik me voorstellen dat er achterstanden ontstaan die we zouden willen voorkomen.

Wat kan de ACM doen met een dergelijke beleidsissue? De ACM zou, nog los van mededingingszaken en M&A-activiteiten in de markt, oog kunnen hebben voor concurrentie-aspecten zoals die per gebied of marktsegment kunnen verschillen (bijv. aard van concurrentie, mate van investeringen, aard van netwerken die worden uitgerold). Met betrekking tot achterblijvende regio's of marktsegmenten kan de ACM een signaalfunctie vervullen richting beleidsmakers. Zodat zij een 'alert' krijgen, en zich over de vraag kunnen buigen of daar een rol voor de overheid ligt.

 
 
 
 
 
@Paul de Bijl
Joos Francke 09:48|10 februari 2014
Contactpersoon

Paul, zie jij voor achterblijvende regio's nog een rol voor ACM weggelegd, naast het signaleren richting beleidsmakers?

Als antwoord op door Paul de Bijl

 
 
 
 
@Joos Francke
Paul de Bijl 18:03|11 februari 2014
Radicand Economics | Lexonomics | WHU Otto Beisheim School of Management (Duitsland)

Joos, in antwoord op je vraag: in eerste instantie niet, het is nl. eerst aan politiek en beleidsmakers om lijnen uit te zetten.

Als antwoord op door Joos Francke

 
 
 
 
Gijs Phoelich 10:34|07 februari 2014
Eurofiber

Paul, ik ben het met name eens met je laatste opmerkingen. Het is nodig dat er geïnvesteerd blijft worden in Telecomsector om onze koppositie (hoe je die dan ook definieert) te behouden. Daarbij zal de markt uiteraard kijken naar regio's, sectoren, en delen van de markt waar rendement te realiseren is. De toezichthouder dient beleidsmatig oog te houden voor die verschillende omstandigheden en dynamiek. Regulering op een zakelijke markt kan er daardoor bijvoorbeeld volstrekt anders uitzien dan op een op de consument gerichte markt. Het uitrollen en dus investeren in netwerken verschilt volledig bijvoorbeeld en heeft dus een ander effect op de marktdynamiek. Het idee dat bv twee NGA netwerken voldoende zouden kunnen zijn voor de consumentenmarkt om groei en innovatie te realiseren gaat sowieso niet op in de zakelijke markt. Daar is investeren (in werkelijke netwerkuitrol) dermate vraaggebonden, dat het zinvol kan zijn en is gebleken om meerdere netwerken naast elkaar te leggen, wederom uiteraard afhankelijk van factoren als geografie en dynamiek binnen regio's. Naar mijn mening kan ACM met name in het voortraject richting regulering meer oog hebben voor deze verschillende situaties en daardoor beter anticiperend (en toch binnen de kaders van de EC) regulering opstellen. De markt heeft de verantwoordelijkheid om daarbij juist al in dat pre-regulerings stadium veel meer tezamen het kader te bespreken en oplossingen aan te dragen richting toezichthouder en regelgever.

 
 
 
 
 
@Gijs Phoelich
Joos Francke 09:56|10 februari 2014
Contactpersoon

Gijs, je maakt hier een onderscheid tussen consumentenmarkten en zakelijke markten. Geldt dat onderscheid voor alle onderdelen van de waardeketen (aansluitnetwerk, actieve laag, eindgebruikersdiensten)?

Als antwoord op door Gijs Phoelich

 
 
 
 
Jochem Regtuit 11:52|10 februari 2014
IPfiber BV

De voortdurende consolidatie binnen de Telecom sector is geen goede zaak. Nederland cq de BV Nederland is gebaad bij vele veelsoortige netwerken die open zijn. De overheid moet lokale initiatieven veel directer en pro-actiever ondersteunen. Een bewijs dat dit kan slagen zijn de coöperatieve netwerken (FttH en FTTO) die afgelopen jaren succesvol binnen Nederland zijn uitgerold. De diensten voor bedrijf en/of consument gaan komende jaren in een zeer rap tempo Over The Top (OTT) geleverd worden en dat levert gelukkig al een stuk meer keuzevrijheid op. Nederland, maar ook de consument is beter af bij concurrerende open netwerken met optimale keuzevrijheid en zonder beperkingen of lock-in.

 
 
 
 
Gijs Phoelich 14:36|10 februari 2014
Eurofiber

Joos,

In principe is het naar mijn mening zo dat de business case voor consumenten gerelateerde producten ten opzichte van business gerelateerde producten over de gehele keten verschilt. Het verschil manifesteert zich echter mogelijk wel het meest duidelijk bij de investeringsbeslissing ten behoeve van het aansluitnetwerk. Waar je hoger in het netwerk nog kunt sharen (backbones) en dus business cases kunt baseren op consumer en business customers, lukt dat niet lager in het netwerk, simpelweg ook omdat de geografie en de specifieke marktvraag dat niet toestaat (uitrollen van een complete wijk versus een multi site vraag door heel Nederland vanuit 1 klant). Ook het aanleggen en beheren van de actieve laag vergt een ander investeringsniveau en organisatie inrichting bij de leverende partij, kijkend naar een zakelijke of residentiële afnemer. Uiteraard kun je dan ook weer discussiëren over segmentatie binnen de zakelijke markt (SOHO vs corporate), maar de verschillen zijn aantoonbaar. Kijkend naar de stelling ben ik van mening dat gestimuleerd moet blijven dat er geïnvesteerd wordt in zowel zakelijke als consumenten markten. Dat begint o.a. met het erkennen en onderkennen van verschillende situaties en uitgangspunten tav de onderliggende business cases. Dat begrip kan wellicht leiden tot een nog betere afstemming tussen ACM en de markt over hoe er dan gereguleerd moet worden binnen de verschillende segmenten.

 
 
 
 
Frank Smits 00:37|11 februari 2014

Mijns inziens zou er een onafhankelijke landelijke telecom netbeheerder moeten komen. Een TenneT voor telecommunicatie die een landelijk backbone glasvezel netwerk, non-discriminatoir ter beschikking stelt aan de commerciële markt partijen. De noodzakelijke investeringen voor een duurzame oplossing op de lange termijn (glasvezel in heel NL) gaan m.i. nooit op tijd door de markt gedaan worden maar zijn voor een NL dat mee wil blijven tellen wel noodzakelijk. We zijn op weg naar een informatie gestuurde samenleving en wie het netwerk heeft, heeft de macht. Een dergelijke vitale infrastructuur zou ik niet aan de markt willen overlaten.
Overigens zou TenneT deze taak er heel goed 'bij' kunnen doen, ze heeft immers al een eigen landelijk glasvezel netwerk en ism ProRail zelfs al tot in de steden, (ReliNed). De kosten hiervoor kunnen net als bij de Energie markt gesocialiseerd worden via door de ACM gereguleerde tarieven.

 
 
 
 
Feyo Sickinghe 18:26|11 februari 2014
Bird & Bird

De data-explosie vraagt om voortdurend bijbouwen van capaciteit in vaste en mobiele netwerken in een marktomgeving waarin OTT spelers een disruptive influence hebben op het traditionele telecom business model. Daarbij dient niet alleen te worden gekeken naar het stimuleren van de uitrol van nieuwe netwerken maar ook naar het optimaliseren van de kosten voor beheer en exploitatie van passieve infrastructuur. Gemeenten moeten voor het afgeven instemmingsbesluiten voor graafwerkzaamheden alleen de daadwerkelijke onderliggende kosten in rekening brengen in de leges. De dreiging van precarioheffing op voorraad infrastructuur vormt een belemmering voor verdere investeringen in netwerken. Hierbij is niet zozeer ACM maar de regelgever aan zet.

Specifiek inzake de stelling: regulering maakt geen investeringen, maar kan die wel breken. Regulering dient zich te richten op het wegnemen van investeringdrempels en het lange termijn klantperspectief.

 
 
 
 
 
Joos Francke 10:12|12 februari 2014
Contactpersoon

Jochem en Frank, klopt het dat jullie een andere visie hebben op de ontwikkeling van aansluitnetwerken: ruimte voor nieuwe partijen vs een door de overheid aangelegd netwerk? Jullie lijken het eens te zijn dat die netwerken open moeten zijn, zodat verschillende dienstenaanbieders actief kunnen zijn op die netwerken. We gaan nu een nieuwe stelling plaatsen, waarbij we graag uw mening horen of concurrentie (ook bij de aanleg van netwerken) leidt tot meer investeringen.

 
 
 
 
Frank Smits 20:47|12 februari 2014

Klopt Joos, en ter aanvulling: het ene hoeft het andere niet uit te sluiten, kijk maar naar de energie markt. Omdat de aanleg kosten in mijn voorstel niet langer door de marktpartijen gedragen hoeven te worden is de drempel voor nieuwe toetreders zeer laagdrempelig, hetgeen de concurrentie en daarmee de prijs alleen maar ten goede zal komen. Concurrentie in de aanleg is naar mijn mening in het dichtbevolkte Nederland met al haar lokale, provinciale en nationale regelgeving nauwelijks mogelijk, zeker niet voor nieuwkomers.

 
 
 
 
Gijs Phoelich 10:24|13 februari 2014
Eurofiber

De aanleg van een landelijke backbone is van een andere orde dan de aanleg van een landelijk netwerk inclusief aansluitnetwerk naar potentieel miljoenen locaties. Landelijke backbones zijn meerdere malen gedupliceerd, de markt heeft daar in voorzien en die markt is ook niet gereguleerd. Voor aansluitnetwerken dient dan nadere bekeken te worden voor welk doel aanleg plaatsvindt. Grootschalig consumenten gedreven, of site by site zakelijk gedreven. De overheid zou dan bij regulering oog moeten hebben voor de investeringen die al gedaan worden door marktpartijen, en juist ervoor moeten waken dat partijen die van overheidswege bestaan en gefinancierd worden die marktontwikkeling niet verstoren. Effectieve regulering (geen overregulering) zorgt er in die zin wel degelijk voor dat marktpartijen zich comfortabel genoeg voelen om wel te investeren en dat te blijven doen. Eens met Feyo dat de overheid ook belemmeringen moet wegnemen; dreiging van precarioheffing is een zeer goed en concreet voorbeeld. Overigens ook eens met het feit dat netwerken zoveel mogelijk open moeten staan voor aanbieders van diensten, en ja, juist het stimuleren van infraconcurrentie zal die openheid stimuleren en forceren, omdat er voor infra partijen die met elkaar concurreren simpelweg geen andere keuze zal zijn dan open te zijn of worden. Uiteindelijk kiest de eindgebruiker immers voor diensten en niet zozeer voor een infrastructuur.

 
 
 
 
@Gijs Phoelich
Hans van Leeuwen 10:36|13 februari 2014
Eurofiber Nederland B.V.

Een belemmering om te investeren zijn ook de leges die betaald moeten voor het aanvragen van instemmingen. Daarnaast zou de overheid ook meer kunnen c.q. moeten faciliteren om de aanleg van netwerken te stimuleren. De handreiking voor gemeentes en provincies "goed op weg met breedband" opgesteld door ministerie van EZ geeft praktische suggesties hiervoor.

Als antwoord op door Gijs Phoelich

 
 
 
 
Henk Daalder W… 10:35|23 februari 2014

Vanuit het perspectief van de ACM en de Nederlandse samenleving, vind ik het veel belangrijker dat de samenleving, burgers, bedrijven en politiek, inzicht krijgt in de maatschappelijke waarde van telecom.
En nadenkt wie er aan verdient.
Vanuit de samenleving gezien is het leuk dat buitenlandse bedrijven er aan verdienen, maar nuttiger is als die winst in de Nederlandse samenleving blijft.
Mobiele communicatie en snel internet kost gebruikers veel geld, dus moeten WE er ook over nadenken hoe dat geld het beste in onze samenleving blijft, ipv weg te vloeien naar een buitenlands bedrijf.
Telecom is geen steenkool import, maar kapitaals intensief, eenmaal geinvesteerd, kost het weinig meer, daarom kan het ook goedkoper als een gezamenlijke investering gezien worden, ipv als een verdienmodel voor een buitenlandse investeerder.

 
 
 

U kunt niet meer reageren