Welke zaken moet ACM met prioriteit oppakken op het gebied van investeringen in energienetwerken?

Deze stelling is gesloten

 

17 reacties

Contactpersonen

  • Marga
    Buys
  • Joos
    Francke
 
Sorteer op: Oudste Nieuwste
 
 
 
Marga Buys 10:00|05 maart 2014
Contactpersoon

Wat vind jij? Wat zou ACM in 2014/2015 in elk geval moeten oppakken? Welke problemen zie je die met prioriteit opgelost zouden moeten worden door ACM? Uit reacties bij andere vragen/stellingen blijkt dat er veel te zeggen is over energie, beperk je bij deze vraag svp tot zaken die ACM kan oplossen! Beleids- en politieke zaken als energiebelasting, subsidies en een langetermijn visie op het energiebeleid in Nederland vallen daar dus niet onder.

 
 
 
 
Barry Haaglo 20:53|05 maart 2014

Ik kan de stelling niet helemaal plaatsen. Wat heeft de ACM te zeggen over specifiek het investeringsbeleid van de netbeheerders?

Meer in het algemeen vallen twee zaken op:
1. Tariefstelling Warmtenetten: vastrecht stijgt snel de afgelopen jaren en veelal mogen huishoudens zich niet laten afsluiten (dit in tegenstelling tot een E of G aansluiting, die je kan laten beëindigen).
2. Kosten voor transport E en G (het capaciteitstarief). Ook dit stijgt sneller dan de inflatie, terwijl en (nog) geen sprake is van sterke innovatie.

 
 
 
 
 
@Barry Haaglo
Marga Buys 10:41|06 maart 2014
Contactpersoon

Bedankt voor je reactie! ACM reguleert de tarieven die netbeheerders mogen vragen en bepaalt daarmee de inkomsten van de netbeheerders. Ook beoordeelt ACM bepaalde soorten investeringen op noodzakelijkheid en kijkt ACM naar de processen die netbeheerders hebben om tot goede investeringsbeslissingen te komen. ACM doet dit vanuit de gedachte dat de netbeheerder zelf verantwoordelijk is en ACM bemoeit zich dan ook zo min mogelijk met de bedrijfsvoering van de netbeheerder. De vraag voor ACM is of ACM, gezien alle ontwikkelingen, zich actiever moet bemoeien met de investeringen die gedaan zouden moeten worden.
Voor meer informatie: lees de toelichting over investeringsbereidheid in energienetwerken: https://denkmee.acm.nl/download/meer-over-investeringsbereidheid-in-energienetwerken.pdf.

Als antwoord op door Barry Haaglo

 
 
 
 
@Marga Buys
Barry Haaglo 23:16|06 maart 2014

Oke,
dan is een interessante vraag:
1. Hoe borgt de netbeheerder de toekomstvastheid (b.v. om te voorkomen dat er kabels met een 100jarige levensduur worden ingegraven, terwijl op die verbinding na 10 jaar geen capaciteitsbehoefte meer is). Wordt er aan scenario planning gedaan, etc.
2. Kan de investering niet worden uitgesteld? Veel investeringen kunnen ook nog wel even worden uitgesteld en zeker waar de toekomst onzeker is, kan even wachten verstandig zijn. Wil je toch al wel investeren, doe het dan toekomstvast, zie punt 1

Als antwoord op door Marga Buys

 
 
 
 
Mark Vletter 12:19|06 maart 2014
Voys

Twee dingen die bij mij op komen.

Ik hoor eigenaren van zonnepanelen nog wel eens klagen over het tarief dat ze krijgen als ze stroom leveren vs het tarief dat ze krijgen als ze stroom afnemen.

Verder lijkt het mij goed als je kleinere marktplaatsen krijgt zodat een kleine producent die over heeft tegen een eigen tarief kan leveren aan de buurman (+ een kleine fee voor gebruik netwerk derden?).

 
 
 
 
@Mark Vletter
Barry Haaglo 23:18|06 maart 2014

Dit speelt vooral bij aanbieders van grootschalige wind of pv parken.

Als antwoord op door Mark Vletter

 
 
 
 
Jaco Koek 14:25|06 maart 2014

"Ook beoordeelt ACM bepaalde soorten investeringen op noodzakelijkheid en kijkt ACM naar de processen die netbeheerders hebben om tot goede investeringsbeslissingen te komen. "

Hierbij is het van belang dat investeringen in infrastructuur niet alleen 'per project' beoordeeld worden, maar ook naar toekomstige uitbreiding. Bijvoorbeeld bij netinfrastructuur voor windenergie op zee kan het kosteneffectiever zijn om een voorinvestering te doen in een gelijktijdige aanleg voor de aanlsuiting van meerdere parken, terwijl deze windparken in de tijd na elkaar pas aangesloten worden. Bij toepassing van het doelmatigheidscriterium zou dus breder gekeken moeten worden om niet onbedoeld uit te komen op een toetsing die vooral 'penny wise, pound foolish' is.

 
 
 
 
Jan-Paul Dijckmans 15:35|07 maart 2014
TenneT TSO B.V.

Het komend decennium zal er door TenneT TSO B.V., de landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet, veel geïnvesteerd moeten worden. Deze investeringen faciliteren de transitie naar een duurzame en betrouwbare elektriciteitsinfrastructuur. De netbeheerders moeten de ruimte krijgen binnen de tariefregulering om tijdig de benodigde infrastructuur aan te leggen. In het bijzonder zou de toezichthouder meer ruimte moeten geven in de tariefinkomsten om anticiperende investeringen mogelijk te maken. Deze anticiperende investeringen moeten afgestemd worden op de voorzienbare ontwikkeling van productie en vraag van elektriciteit waarbij de door de overheid aangewezen productielocaties en productiecapaciteit als uitgangspunt worden genomen door de netbeheerder bij haar investeringsbeslissingen. Daarbij stelt TenneT zich voor dat het ministerie van EZ leidend is in het beoordelen van nut- en noodzaak van (het portfolio aan) investeringen en dat ACM haar rol behoudt om te beoordelen of de netbeheerder de investeringen doelmatig uitvoert. Een nut- en noodzaakbeoordeling van investeringen zou EZ kunnen doen aan de hand van het door de netbeheerder opgestelde kwaliteit- en capaciteitsdocument. Vervolgens worden de investeringen volledig en tijdig vergoed in de gereguleerde tariefinkomsten van de netbeheerder. TenneT ziet verbetermogelijkheden in het volledig en tijdig vergoeden van investeringskosten. De tijdspanne tussen kosten en inkomsten van investeringen kan beperkt worden. Dit zou een belangrijke bijdrage zijn aan het verbeteren van het investeringsklimaat.

 
 
 
 
 
@Jan-Paul Dijckmans
Marga Buys 09:26|11 maart 2014
Contactpersoon

Heel erg bedankt voor je reactie Jan-Paul! De voorstellen die je doet, zijn ingrijpend. Wat zou ACM op korte termijn moeten doen? En wat vind je van de reactie van Barry Haaglo dat investeringen wel uitgesteld kunnen worden en dat TenneT dus niet hoeft te anticiperen? Kan je concreet aangeven wat er niet van de grond gaat komen als ACM de voorstellen niet zou overnemen?

Als antwoord op door Jan-Paul Dijckmans

 
 
 
 
HTS powercables 13:57|10 maart 2014
HTS-powercables.nl

Beste Marga,
Dank voor je vraag. TenneT heeft een monopolie op de transmissie van hoogspanningselectriciteit. Namens EZ. Ik heb hier veel zorgen over en de volgende vragen:
1. Hoe kan een ondernemer die een betere technologie heeft dan de hoogspanningslijnen van TenneT dit onder de aandacht brengen?
2. Welke bijdrage levert de overheid aan TenneT, m.a.w. wat is het budget voor veilig en effectief transport van hoogspanningselectriciteit?
3. Wie is verantwoordelijk voor falend beleid van TenneT of mismanagement?
4. Hoe is het mogelijk dat Tennet geen budget wil vrijmaken voor noodzakelijke R&D voor een concurrerend product als HTS-powercables die een lager transmissieverlies zal hebben en derhalve meer duurzaam is?
5. Hoe kan een ondernemer aanpsraak maken op een gedeelte van de strook grond van het hoogspanningsnetwerk?
Hartelijke groet,
R. Bakker

 
 
 
 
Jos Blommaert 15:58|10 maart 2014
Enexis

Beste Marga.
In haar toelichting op deze vraag stelt ACM terecht dat de onzekerheden die samenhangen met de energietransitie en de Europese markt een flexibele opstelling en een goede risico-afweging van de netbeheerders vragen. Een reactieve houding kan leiden tot het achterlopen op de ontwikkelingen met mogelijke congestie in het energietransport als gevolg. Een proactieve houding kan leiden tot ondoelmatige (voor)investeringen met navenante kosten. Hierbij spelen ook vragen als: “Willen we met betrekking tot elektriciteit in Nederland vasthouden aan de zogenoemde koperen plaat gedachte of accepteren we dat niet altijd en overal meteen transportcapaciteit voorhanden is en dat dit wellicht van invloed moet zijn op de vestigingskeuze van klanten”. Het antwoord op een dergelijke vraag is overigens noch aan ACM noch aan de netbeheerders. Op zich een afzonderlijke (politieke) discussie waard. Tot nu toe is het uitgangspunt dat de netbeheerders in dit spanningsveld hun eigen verantwoordelijkheid hebben en zelf keuzes mogen maken. Wat mij betreft blijft dit zo. De netbeheerders zijn hiertoe het best toegerust. ACM kan op een aantal manieren bijdragen aan een adequaat investeringsklimaat dat past in de context van de genoemde onzekerheden.
Ten eerste kan zij zorgdragen voor een voorspelbaar en op lange termijn stabiel rendement voor de netbeheerders (ik heb het in dit kader niet over de hoogte van dit rendement). Dit is een minimum voorwaarde voor het beschikbaar hebben en houden van zowel risicodragend als rentedragend vermogen om investeringen die veelal voor 40 jaar of langer worden gedaan, te kunnen financieren. De fluctuaties in zowel tarieven als rendementen gedurende de afgelopen jaren zijn vervelend voor klanten en maken investeerders kopschuw. De intentie om hieraan te voldoen proef ik wel. Het is nog te vroeg om te concluderen dat die intentie wordt waargemaakt. Ik roep op om deze doelstelling goed op het netvlies te houden en waar nodig in overleg passende actie te ondernemen.
Ten tweede mis ik incentives vanuit ACM om innovatie te bevorderen. Natuurlijk betekent dit niet dat de netbeheerders en andere marktpartijen innovatie volledig laten liggen. De energietransitie noodzaakt hierop in te spelen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld praktijken in de UK constateer ik hier echter bij de Nederlandse regulator geen positieve aandacht voor.
Ten derde verwacht ik een actieve bijdragen van ACM in de discussie over de toekomstige energievoorziening en wat daarbij van de netbeheerders en andere partijen mag worden verwacht. Ik denk hierbij onder andere aan het door de gezamenlijke netbeheerders uitgebrachte visiedocument “Actieplan Duurzame Energievoorziening”, zijnde een doorkijk naar het jaar 2030.

 
 
 
 
@Jos Blommaert
Ruud Berndsen 18:17|10 maart 2014
Alliander

Ik ben het in hoofdlijnen eens met de reactie van Jos Blommaert. Ik zou daar aan toe willen voegen dat ik op het gebied van innovatie vooral van belang vind dat netbeheerders ook ruimte krijgen om in te spelen op ontwikkelingen in de gehele keten van de energievoorziening. Wij zijn op weg naar een nieuw energiesysteem met nieuwe uitdagingen. Het licht moet blijven branden en netbeheerders hebben nu eenmaal de taak om alle toekomstige energiestromen in goede banen te leiden. Een netbeheerder is per definitie nauw betrokken in de gehele keten van productie tot klant.

Als antwoord op door Jos Blommaert

 
 
 
 
 
@Ruud Berndsen
Marga Buys 09:29|11 maart 2014
Contactpersoon

Jos en Ruud: bedankt voor jullie reacties! Hoe zien jullie precies de rol van ACM in het debat over de ruimte die netbeheerders zouden moeten krijgen? Is dat niet meer een politieke keuze? Het lijkt momenteel juist de politieke keuze te zijn/worden dat netbeheerders een beperkte rol hebben (zie slimme meter, zie consultatie STROOM)?

Als antwoord op door Ruud Berndsen

 
 
 
 
 
@Jos Blommaert
Marga Buys 09:31|11 maart 2014
Contactpersoon

Bedankt voor je reactie! Wat betreft je tweede punt: kan je aangeven hoe zo'n systeem er uit zou kunnen zien en op welke manier dat meer dan nu zou stimuleren tot innovatieve investeringen? Zonder dat er extra lasten (toetsen van innovatieve projecten e.d.) bijkomen?

Als antwoord op door Jos Blommaert

 
 
 
 
Ruud Berndsen 18:04|10 maart 2014
Alliander

Het is voor netbeheerders uiterst belangrijk om pro-actief te kunnen opereren, omdat de maatschappelijke doelstellingen op het gebied van de noodzakelijke energietransitie daar om vragen. De invloeden van elektrisch vervoer, warmtepompen, opslag, toename zonnepanelen, toename windenergie, wind op zee zijn majeur op onze transport- en distributienetten. We zien vele initiatieven op het gebied van ‘samen opwekken’, lokale energiebedrijven, lokale markten, pilots voor autonome energievoorziening en andere inspirerende initiatieven. Netbeheerders bieden de komende 5 jaar al haar klanten een slimme meter aan, hetgeen een breed spectrum aan nieuwe mogelijkheden biedt. Er is politiek draagvlak voor het verkennen van variabele energietarieven, hetgeen in combinatie met de slimme meter dé aanjager kan zijn voor veranderende keuzes van consumenten. Al deze factoren hebben majeure invloeden op lokale, regionale en (inter)nationale energiestromen, waar netbeheerders adequaat op moeten kunnen inspelen.

 
 
 
 
Jos Blommaert 09:59|12 maart 2014
Enexis

Marga,
Ook uit de reactie van Ruud kun je proeven dat de netbeheerders voor een forse taak staan om de markt te ondersteunen in de energietransitie. Ik mag hierbij het Energieakkoord onder de aandacht brengen. Dat kan voor een groot deel binnen de wettelijke kaders. Voor een deel zal dat kader niet flexibel genoeg blijken, Dat is inherent aan wetgeving. De voorgenomen experimenten AMvB is dan ook een goede aanvulling. De swtimulering van innovatieve projecten zou bijvoorbeeld kunnen aansluiten bij pilots onder de experimenten AMvB, maar hoeft hiertoe zeker niet beperkt te blijven. Ik noemde al de UK waarbij ook innovaties in samenwerking met marktpartijen gestimuleerd worden. Naar mijn idee kunnen de administratieve lasten hierbij beperkt blijven. Innovatie vergt lef en vertrouwen en geen bureaucratie. Verder is ACM naast toezichthouder naar mijn idee ook, op basis van haar kennis van de markt, in staat haar visie en wensen kenbaar te maken ricxhting stakeholders. Daarbij kan zijactief aandacht vtragen voor de door mij genoemde aspecten,.

 
 
 
 
Gerrit Kingma 12:26|14 maart 2014

Beste ACM:

Nederland heeft, gezien de toenemende schaarste van fossiele brandstoffen en klimaatproblematiek, toegezegd in 2050 (nagenoeg) CO₂ vrij te zijn. Nederland draait dan op hernieuwbare energie die veelal decentraal wordt opgewekt. Zonne-energie is dan de goedkoopste energiedrager (nu overigens ook al uitgaande van “zonneakkers”) en zal dan ook de grootste bijdrage leveren aan de energievoorziening. In de winter is de bijdrage van zonne-energie verwaarloosbaar. Wij gaan ervan uit dat ’s zomers elektriciteit uit zonne-energie wordt omgezet in methaan (P2G) dat vervolgens in (gedeeltelijk) lege gasvelden wordt opgeslagen, en via het huidige gasnet wordt getransporteerd en gedistribueerd. Of P2G nu het dominante systeem wordt of niet, inmiddels is duidelijk dat hernieuwbare energie volatiel is, grotendeels decentraal wordt opgewekt en dat opslagsystemen (accu’s, P2G,…..) nodig zijn.

De ACM heeft o.a. als taak ervoor te zorgen dat de investeringen in energie infrastructuur leiden tot optimale (lage) kosten voor gebruikers. Dit zou dan ook moeten gelden tijdens de energietransitie en het post-fossiele tijdperk als Nederland volledig op hernieuwbare energie draait.

De conclusie is dan dat het de taak is van de ACM om dusdanige condities te scheppen dat de energietransitie zo efficiënt mogelijk kan verlopen. Uitgangspunten daarbij zijn:
- in 2050 100% broeikasgas (waaronder CO₂) vrij d.m.v. hernieuwbare energie;
- de transitie verloopt via een S-curve (zodat ook het percentage hernieuwbare energie in tussenliggende jaren, 2020, 2030 etc. kan worden bepaald);
- bij alle energiedragers de externe kosten (van milieuvervuiling) als integraal onderdeel van de kostprijs worden beschouwd;
- er een gelijk speelveld is voor fossiele –en hernieuwbare energie (afschaffing van alle energiesubsidies en –belastingen);
- hernieuwbare energie wordt grotendeels decentraal opgewekt;
- opslagsystemen zijn nodig (zowel voor dag/nacht, periodes met weinig zon, en zomer/ winter ritme);
- vanwege het volatiele karakter van hernieuwbare energie is, zeker in de transitiefase, dus vooral een fossiele energiedrager nodig die flexibel kan af- en bijschakelen: gas dus (kolencentrales zijn niet flexibel en hebben alleen om die reden geen bestaansrecht. Nieuwe kolencentrales zouden dus alle infrastructurele kosten zelf moeten betalen)
- omdat peakshaving belangrijker wordt, is vraagsturing (d.m.v. prijsprikkels) noodzakelijk;
- smart grids worden gemeengoed.

Tot dusverre wordt de energiemarkt aan de markt overgelaten. We constateren dat dit in Nederland niet werkt want Nederland bungelt onderaan de lijstjes met hernieuwbare energie. Bovendien stelt het SER energieakkoord niet de goede maatregelen voor, zijn de doelen te weinig ambitieus en zullen niet worden gerealiseerd. We kunnen de energietransitie dus niet aan de markt overlaten. De overheid, in casu het ministerie van Economische Zaken, moet actief een regierol nemen.

Het lijkt de taak van de ACM om als toezichthouder te toetsen of investeringen in energie infrastructuur leiden tot een zo goedkoop mogelijke, betrouwbare en volledig duurzame energievoorziening in 2050 en te toetsen dat de energietransitie kostenefficiënt plaatsvindt.

Met vriendelijke groet,
Gerrit Kingma
Vz. werkgroep Duurzame Economie

 
 
 

U kunt niet meer reageren