Het is goed dat de overheid de rollen van aandeelhouder en ondernemer op de markt vervult, want dat is nodig voor het behartigen van publieke belangen

Deze stelling is gesloten

 

4 reacties

Contactpersonen

  •  
  • Ronald
    Timmerman
 
Sorteer op: Oudste Nieuwste
 
 
Marnix de Munck 17:14|01 februari 2016
internetvergelijk.nl

Dat er met belastinggeld wordt geconcurreerd met ondernemers die zelf veel belasting afdragen lijkt mij krom en niet wenselijk voor de concurrentie. Op een monopolie positie lijkt mij dit een ander verhaal wanneer concurrentie op een specifieke mark geen voordelen heeft voor de consument.

 
 
 
 
 
Ronald Timmerman 12:29|03 februari 2016
Contactpersoon

Het staat overheden vrij om actief te zijn op de markt. Dat is zo in de wet geregeld. Het uitgangspunt is wel dat er een gelijk speelveld moet zijn tussen overheden en bedrijven. Veelal zijn overheden op de markt actief om bepaalde maatschappelijke belangen te behartigen. Vanuit ondernemers is vaak de klacht dat de overheid een te grote rol op de markt vervult, of activiteiten uitvoert die je beter aan de markt kunt overlaten. Dit roept de vraag op in welke situaties de overheid wel en niet activiteiten zou moeten uitvoeren waarvoor ook de markt ingeschakeld kan worden. Daarnaast hebben overheden de vrije keuze of ze werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren (inbesteden) dan wel aan de markt overlaten (uitbesteden). Voor een keuze voor inbesteden kunnen overheden verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld om de rechtspositie van personeel te beschermen (zoals bij de Rijkschoonmaakorganisatie) of een efficiënte benutting van productiemiddelen (zoals het openstellen van de scanstraat van de Belastingdienst voor de digitale archivering van andere overheidsorganisaties). Welke overwegingen voor overheden doorslaggevend moeten zijn in de keuze van overheden om de markt te betreden en/of bepaalde activiteiten zelf uit te voeren is uiteindelijk een politieke keuze. Maar wat zouden vanuit een economische invalshoek redenen zijn voor de overheid om een actieve rol te vervullen op de markt?

 
 
 
 
Bart Buijs 14:09|16 februari 2016

Nee. Een overheid moet zo klein mogelijk zijn. Alleen die taken die de markt (lees: het volk) niet zelf kan of wil uitvoeren, daar kiest (!) het volk ervoor er een collectieve taak van te maken. Dat is een.
Ten tweede. Een overheid heeft de bevoegdheid geld te herverdelen. Je zou mogen verwachten dat ze taken laat vervullen tegen zo laag mogelijke (maar redelijke) kosten. Volksvertegenwoordigingen zien erop toe dat dat goed gebeurt. Als echter diezelfde overheid met de ter beschikking staande middelen zelf taken gaat uitvoeren, wordt het diffuus en de controle erop moeilijk.
Ten derde. Een overheid die alles zelf regelt komt al snel in een isolement terecht. Het is juist de interactie (en spanning) tussen beleid en uitvoering die de kwaliteit van beide kan verbeteren.
Kortom: besturen en sturen is prima. Zelf uitvoeren moet zo veel mogelijk worden vermeden.

 
 
 
 
 
Ronald Timmerman 15:14|17 februari 2016
Contactpersoon

Het borgen van publieke belangen is natuurlijk bij uitstek een taak van de overheid. Publieke belangen kunnen goed worden geborgd in wet- en regelgeving, omdat deze rechtstreeks aangrijpen bij het probleem. In wet- en regelgeving komt in jouw woorden de stem van het volk tot uiting omdat deze op democratische wijze tot stand komen. Soms is het nodig dat de Staat in de hoedanigheid van staatsdeelnemer bijdraagt aan de borging van een bepaald publiek belang. De Staat wil via staatsdeelnemingen dan meer zeggenschap hebben dan in wet- en regelgeving is vast te leggen. Dat is met name het geval als pulieke belangen niet goed omschreven of afgebakend kunnen worden. Staatsdeelnemingen vinden we vooral in de de sectoren financiële dienstverlening, energie, infrastructuur, transport en kansspelen. Neem bijvoorbeeld Schiphol die vanwege de mainportfunctie een belangrijke rol vervult voor de bereikbaarheid en economie. De Staat hecht eraan om via staatsdeelneming zeggenschap te krijgen en invloed uit te oefenen. Maar hoe zorgen we ervoor dat bij staatsdeelnemingen toch een goede interactie tussen bedrijfsleven en overheid en tussen beleid en uitvoering ontstaat, zodat de overheid niet in een isolement komt?

 
 
 

U kunt niet meer reageren