Resultaten consultatie Energiemarkt in transitie

ACM heeft gedurende 5 weken 3 stellingen gepubliceerd over het thema Energiemarkt in transitie.

De meeste reacties kwamen binnen op de stelling: ‘Demand side response en andere duurzame initiatieven komen alleen van de grond als netbeheerders een actievere rol kunnen spelen’. De reacties waren eensluidend, namelijk dat netbeheerders zich verre moeten houden van marktactiviteiten, ook niet als die bedoeld zijn om een markt op gang te helpen. Dat zou een prille markt voor geïnteresseerde marktpartijen juist om zeep kunnen helpen.

Ronde tafel

ACM heeft in een ronde tafel met  energieleveranciers, netbeheerders, nieuwe aanbieders en wetenschappers gediscussieerd over de energietransitie. We hebben daar de vraag gesteld of een nieuw marktmodel noodzakelijk is. De aanwezigen waren het met elkaar eens dat daaraan geen behoefte is.  Zij gaven aan het bestaande marktmodel wel op sommige punten flexibeler te willen maken, zodat schaarste in het aanbod beter tot uitdrukking komt in de groothandelsprijs.  Ook zouden zij graag de ruimte geven om de consumentenprijs van energie meer te laten variëren met de marktprijs. Dus om een hogere prijs te vragen als er weinig aanbod is en juist een lagere als dat overvloedig is.

Vervolgstappen

ACM zal rondom de uitvoering van haar taken, het ministerie van EZ adviseren over de energietransitie. De Rijksoverheid wil 14% duurzame energie in 2020 en een volledig duurzame energievoorziening in 2050. De beleidskeuzes die daarvoor nodig zijn vormen voor de overheid de reden voor een energiedialoog. In april 2016 gaat deze van start. Wij doen mee aan deze dialoog. De uitkomsten hiervan zijn inbreng voor de beleidsagenda “Op weg naar een Energie Duurzaam Nederland in 2050” die in het najaar van 2016 verschijnt.

 

Behandelde stellingen:

Contactpersonen

  •  
  • Kick
    Bruin
 
 

Demand side response en andere duurzame initiatieven komen alleen van de grond als netbeheerders een actievere rol kunnen spelen

 

Staat het vergunningstelstel van ACM voor elektriciteits- en gasleveranciers duurzame lokale energieproductie in de weg?

 
 

Hoe ziet volgens u de energiemarkt er over 5 jaar uit?